Guangzhou Tinci Materials Technology Co

www.tinci.com

No 8 Kangda Rd
Yunpu Industrial Zone
Guangzhou
510760
China

+86 20 822 51159

Activities